Projekt „CZAS ZAWODOWCÓW BIS – ZAWODOWA WIELKOPOLSKA” – płatne staże dla uczniów!

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” jest uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie są rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.

W ramach projektu uczniowie i uczennice wielkopolskich techników mają m.in. możliwość skorzystania z płatnych staży u pracodawców. Staże realizowane są tak w okresie wakacyjnym, jak i w ciągu roku szkolnego. Termin jest zawsze uzgadniany między uczniem, pracodawcą a Politechniką Poznańską. Wymiar stażu to minimum 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1250 zł.

W dniu 21 września br. odbyło się z w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Bobrowskiego w Rawiczu spotkanie uczniów zainteresowanych wzięciem udziału w niniejszych stażach z: p. Tomaszem Linkiewiczem reprezentującym Politechnikę Poznańską, p. Piotrem Mośkiem – dyrektorem szkoły oraz p. Krzysztofem Kazuniem – kierownikiem szkolenia praktycznego w placówce. Na spotkaniu omówione zostały szczegóły organizacyjne dotyczące udziału młodzieży w stażach oraz szerokich korzyści, jakie wynikają z udziału w tej formie adaptacji zawodowej. Do głównych korzyści szkoły z realizacji przez jej uczniów staży u pracodawców należą:

 • wzrost prestiżu szkoły, a tym samym promocja na rynku edukacyjnym poprzez oferowanie dodatkowych staży, będących rozszerzeniem kształcenia zawodowego praktycznego,
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez możliwości uczestnictwa uczniów w płatnych stażach u pracodawców w ramach projektu,
 • wsparcie w wypełnianiu zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego,
 • zwiększenie szansy absolwentów szkoły na zatrudnienie przez pracodawców, pogłębianie współpracy z pracodawcami, która dotychczas opierała się głównie na organizacji zgodnych z programem kształcenia praktyk i innych obowiązkowych działań realizowanych przez szkołę,
 • możliwość nawiązania współpracy z nowymi pracodawcami,
 • możliwość przedstawienia uczniom lepszej oferty kształcenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb pracodawców, dzięki aktywnemu uczestnictwu w Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej.

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży u pracodawców należą:

 • ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
 • możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania
  do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
 • sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich (w przypadku kontynuowania nauki. wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego,
 • udokumentowany przebieg realizacji stażu, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. CV.

Do głównych korzyści pracodawcy przyjmujących uczniów na staż należą:

 • pozyskanie stażysty zgodnego z wymaganiami pracodawcy – uzgodnienia dotyczące umiejętności i kompetencji,
 • kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,
 • poniesienie mniejszych kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,
 • refundacja dodatku do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty (w przypadku dwóch lub więcej stażystów na jednej umowie stażu),
 • podjęcie współpracy ze szkołami w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym,
 • budowanie dobrego wizerunku firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie (współpracującej z sektorem edukacji),
 • odciążenie innych pracowników w okresie letnim dzięki zaangażowaniu dopasowanego do oczekiwań pracodawcy stażysty.

Rawicki Zespół Szkół Zawodowych od kilku już lat owocnie współpracuje z poznańską Politechniką organizując zarówno płatne staże dla uczniów, jak również udział w specjalistycznych zajęciach laboratoryjnych na uczelni, co znajduje swoje odzwierciedlenie w bardzo wysokich wynikach egzaminów zawodowych osiąganych corocznie przez szkołę.

 

 

Krzysztof Kazuń
Kierownik szkolenia praktycznego w ZSZ w Rawiczu

Zespół Szkół Zawodowych im.Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul.Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 065-545-3072
Fax: 065-545-2235
E-mail: zsz@powiatrawicki.pl

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 15:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content