Projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – rekrutacja

Rekrutacja

Projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2021, Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży

Głównym celem projektu „Kwalifikacje zawodowe – kluczem do sukcesu” jest nabycie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych dostosowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego
w Rawiczu.

Projekt jest odpowiedzią na problem wskazany w indywidualnej diagnozie zapotrzebowania Technikum na wsparcie ze środków EFS, którym jest przeciętny poziom wyników w nauce uczniów na różnych kierunkach kształcenia. „Kwalifikacje zawodowe – kluczem do sukcesu” zapewnia uczniom
i nauczycielom z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu możliwość podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych wymaganych na regionalnym rynku pracy.

Projekt skierowany jest do nauczycieli ZSZ przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu i uczniów kształcących się na kierunkach: technik budownictwa, żywienia i usług gastronomicznych, ekonomista, handlowiec, elektryk, mechanik, logistyk oraz teleinformatyk w Zespole Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu.

W ramach projektu, zorganizowane zostaną:

 • Staże zawodowe dla uczniów:

Staże skierowane są do 100 uczniów w wymiarze 150 godzin. Zrealizowane będą
u pracodawców lub przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z kierunkiem kształcenia zawodowego stażysty. Dla każdego uczestnika zapewnione zostaną: odzież ochronna, szkolenia BHP, badania lekarskie wstępne, zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium stażowe w wysokości 2 100 zł.

 • Kursy zawodowe dla uczniów (link zgłoszeniowy zostanie przesłany poprzez dziennik elektroniczny Librus)
 1. Spawanie metodą MIG (140h)
 2. Spawanie metodą TIG (120h)

Kursy spawania obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne celem przygotowania uczestników do egzaminu końcowego wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach. Kursy zakończą się egzaminem zewnętrznym i otrzymaniem Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego wraz z Książką Spawacza.

 1. Obsługa wózka widłowego (24h)

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym instruktaż wymiany butli gazowej w wózku widłowym. Kurs zakończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

 1. Operator wind (43h)

Kurs przygotowuje uczestnika do teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego przed komisją egzaminacyjną z Urząd Dozoru Technicznego celem uzyskania uprawnień do obsługi dźwigu.

 1. SEP do 1kV (32h)

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne i kończy się egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną i uzyskaniem zaświadczenia oraz świadectwa potwierdzającego uzyskane kwalifikacje uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (świadectwo kwalifikacyjne).

 1. Montaż rusztowań (80h)

Kurs przygotowuje w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych do egzaminu wraz z uzyskaniem uprawnień montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

 

 • Szkolenia specjalistyczne dla uczniów:
 1. Kadry, płace i ubezpieczenia społeczne (40h)

Program kursu obejmuje zagadnienia tj. prawo pracy, system wynagrodzeń, dokumentacja płacowo-kadrowa, system ubezpieczeń społecznych, obsługa programu kadrowo-płacowego.

 1. Rachunkowość i finanse (40h)

Program kursu obejmuje zagadnienia tj. ustawa o rachunkowości, aktywa
i zobowiązania dotyczące działalności inwestycyjnej, kapitały i fundusze własne, specjalne, rozliczenia międzyokresowe, inne aktywa i zobowiązania np. leasing, kontrakty długoterminowe.

 1. Specjalista ds. marketingu i handlu (40h)

Program kursu obejmuje zagadnienia tj. nawiązywanie kontaktów handlowych
z odbiorcami usług, negocjowanie warunków kontraktów, profesjonalna obsługa klienta, nowoczesne techniki sprzedaży, działalność PR, kreowanie wizerunku firmy.

 1. Sommelier (12h)

Program kursu przybliża podstawy wiedzy na temat produkcji win
i najważniejszych regionów winiarskich, a także przygotowuje do samodzielnego pełnienia funkcji sommeliera – osoby odpowiedzialnej za serwowanie win i ich odpowiedni dobór do menu.

 1. Hydrosommelier (4h)

Program kursu przybliża wiedzę na temat wód gazowanych i niegazowanych, kupażowania wód, łączenia wody z daniami, zasad podobieństwa i przeciwieństwa temperatury serwowania wody, doboru szkła do wody.

 1. Carving (8h)

Program kursu przybliża wiedzę na temat historii, zasad i stylów carvingu, podstawowych technik rzeźbienia, wykorzystania warzyw iowoców wdekorowaniu oraz sposobów ich przechowywania.

 1. Szkolenie barmańsko-kelnerskie (15h)

Program szkolenia dotyczy m.in. tematów: organizacja i wyposażenie baru, sposoby miksowania napojów, zasady garnirowania, towaroznawstwo, kultura osobista
i etykieta kelnera, przygotowanie sali konsumpcyjnej w zależności od okoliczności, techniki rozkładania obrusów, rodzaje zastawy stołowej.

 1. Barista (30h)

Program szkolenia dotyczy m.in. tematów: obsługa profesjonalnego ekspresu, przygotowywanie kaw, ubijanie mleka, różne rodzaje i parametry kaw, zasady serwowania napojów.

 1. Menedżer gastronomii (8h)

Program szkolenia dotyczy m.in. tematów: funkcje i zadania gastro managera, sprzedaż, prowadzenie obiektu gastronomicznego, organizacja pracy sali i baru, prawo pracy, komunikacja z personelem.

 

Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć 15 osób.

 

 • Studia, kursy i szkolenia dla nauczycieli:
 1. Szkolenie – trening kreatywności (4h) dla 10 osób

Program szkolenia: rozwijanie kreatywności poprzez koncentrację na przyszłych zadaniach twórczych, wprowadzanie odpowiedniego klimatu zajęć wspomagających twórcze myślenie, stymulowanie operacji myślenia, trening kreatywności.

 1. Szkolenie – praca z uczniem zdolnym (12h) dla 10 osób

Program szkolenia: charakterystyka ucznia zdolnego i jego trudności edukacyjne, sposoby podejmowania efektywnej pracy z uczniem zdolnym, różnicowanie metod dydaktycznych, przygotowanie planu działań wspierających.

 1. Szkolenie – zastosowanie interaktywnych narzędzi w nauczaniu (12h) dla 10 osób

Program szkolenia: wykorzystywanie urządzeń mobilnych w dydaktyce, wymiana informacji przy pomocy wirtualnej tablicy, posługiwanie się kodami QR w dydaktyce.

 1. Szkolenie – współpraca z wychowankiem obcokrajowcem (10h) dla 10 osób

Program szkolenia: scenariusze nawiązywania kontaktów z zespołem klasowym i ze środowiskiem szkolnym, tożsamość grupy, scenariusze przezwyciężania stereotypów
i uprzedzeń, postrzeganie innych, scenariusze kształtowania postaw zrozumienia i tolerancji wobec innych.

 1. Kurs języka angielskiego (60h) dla 10 osób

Program kursu: 1 moduł dydaktyczny umożliwiający przygotowanie do egzaminu
z języka angielskiego. Kurs prowadzony metodą komunikacyjną, kładącą akcent na umiejętności mówienia, czytania i rozumienia ze słuchu wraz z zastosowaniem komputera i Internetu jako wsparcia w procesie uczenia się języka angielskiego.

 1. Kurs AUTOCAD (32h) dla 5 osób

Program kursu: interfejs programu, rysowanie i opisywanie obiektów rysunkowych, wymiarowanie, warstwy, sterowanie wyświetlaniem i pracą na rysunku, bloki, drukowanie. Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym certyfikowanym przez firmę Autodesk.

 1. Kurs MTCNA (24h) dla 5 osób

Kurs MTCNA (MikroTikCertified Network Assosiate) jest podstawowym szkoleniem
z zakresu administracji sieci bezprzewodowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę dotyczącą m.in. konfiguracji prostych sieci bezprzewodowych, bezpiecznych tuneli, Firewall oraz routingu statycznego. Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym certyfikowanym przez firmę Mikrotik.

 1. Kurs budownictwa pasywnego (32h)

Kurs umożliwi zrozumienie idei budownictwa pasywnego, poznanie metod realizacji
i modernizacji budynków w standardzie niskoenergetycznym, zdobycie narzędzi weryfikacji przebiegu prac na różnych etapach realizacji. Uczestnik kursu uzyska europejski Certyfikat wraz z wpisem na Europejską Listę Ekspertów.

 1. Studia podyplomowe – Budownictwa dla Nauczycieli
 2. Studia podyplomowe – Nauczanie przedmiotów usług fryzjerskich
 • Doposażenie pracowni techniki mechanicznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu.
 • Doposażenie pracowni robót wykończeniowych w budownictwie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu.

 

 

Projekt realizowany jest od 30 czerwca 2020 r. do 30 listopada 2021 r. przez Powiat Rawicki / Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu w partnerstwie z Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Projekt kierowany jest do uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu.

KONTAKT:

Daria Jagła – Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

mail: jagla.daria@zszrawicz.pl

Telefon:+48 65 545 30 72

(kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 13:00)

Zespół Szkół Zawodowych im.Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul.Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 065-545-3072
Fax: 065-545-2235
E-mail: zsz@powiatrawicki.pl

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 15:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content