Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zszrawicz.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440).

Data publikacji strony internetowej: 24.01.2005 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 03.01.2020 r.

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu nie posiada aplikacji mobilnej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG. Niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego, część plików PDF/JPG została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie jest dostępna cyfrowo. Poprawki będą stopniowo wprowadzane do serwisu.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono 15.09.2020 r.

Aktualizacja deklaracji: 14.05.2024 r.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Samól-Biedrowska – Koordynator do spraw dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu sekretariatu 65 545 30 72, przesyłając wiadomość na skrzynkę e-mail [email protected]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki materiał chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. W menu znajdują się przyciski do zmiany wielkości tekstu oraz przełącznika kontrastu. Nawigacja jest przyjazna dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Aktualnie dodawane zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Obsługa osób niepełnosprawnych

Pracownik przeprowadza wstępną rozmowę telefoniczną z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Następnie powiadamia właściwego do jej załatwienia urzędnika, który niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z osobą niepełnosprawną. Jeżeli to konieczne, ustalany jest czas wizyty i najdogodniejsze dla niepełnosprawnego miejsce spotkania.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Dostępność architektoniczna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu przy ulicy Hallera 12, 63-900 Rawicz

Budynek przy ulicy Hallera 12, 63-900 Rawicz

 1. Do wejścia głównego od strony ulicy Hallera 12 prowadzą  schody- 6 schodów. Brak jest tam podjazdu dla wózków. Znajduje się tam domofon.
 2. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem mogą podjechać podjazdem dla osób niepełnosprawnych znajdującym się na boisku przy budynku C (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 65 545 30 72), znajduje się tam również dzwonek. Osoby mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły
 3. W budynku administracji, na parterze, znajduje się toaleta nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Sekretariat szkoły znajdujący się na piętrze jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu, przy schodach, umieszczona jest platforma do wózków inwalidzkich.
 6. Z holu szkoły możliwe jest przejście do budynku D przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub poruszających się na wózku,
 7. W budynku D jest winda.
 8. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w budynku D.
 9. Przed budynkiem A wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 11. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul. Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 65-545-30-72
E-mail: [email protected]

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 16:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content