Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE z 2016 r., seria L, nr 119) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu, z siedzibą ul. Generała Józefa Hallera 12, 63-900 Rawicz, reprezentowany przez Dyrektora e-mail: [email protected];
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Kinga Smilgin, e-mail: [email protected];
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa;
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa;
 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji, zgodnie z zał. Nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych);
 7. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania
  i sprostowania;
 8. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016r. (RODO);
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Każdy zainteresowany zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika
  z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

ul. Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz

Telefon: 65-545-30-72
E-mail: [email protected]

Aktualnie zamknięte. Zapraszamy pn-pt od 7:00 do 16:00

BIP  Monitoring ZSZ  Cookies

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content